جهت مشاوره آنلاین، مدارک خود را ارسال نمایید.

    جنسیت:مردزن

    عکس رادیولوژی:

    جواب آزمایش: