به منظور ایجاد ساز و کار لازم در ارایه خدمات مطلوب و موثر به مراجعین و برخورد مناسب همکاران و افزایش سطح رضایتمندی ضمن برقراری ارتباط موثر بین واحدهای مختلف کلینیک به ثبت نظرات مراجعین گرامی در این جا پرداخته تا مشکلات و نواقصی که موجب کاهش رضایتمندی ارباب رجوع می گردد را ریشه یابی کنیم.