آزمایشگاه کلینیک سامان در دو نوبت کاری صبح و عصر با همکاری گروه کارشناسان مجرب آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم میباشد

در این آزمایشگاه تمامی آزمایشات عمومی و تخصصی به طور کامل بر اساس دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت و بروز ترین رفرنس های بین المللی انجام می گیرد

این آزمایشگاه از تمامی دستگاههای مدرن برای انجام آزمایشات بهره می گیرد که شامل موارد زیر می باشد: